Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
S Pho­to­bucket můžete vytvá­řet (téměř) umě­lecké fotky, sdí­let je na soci­álních sítích, jako např., Face­book nebo Twit­ter nebo pro­střednic­tvím odkazů přes e-​mail, webová fóra, Instant Mes­sengery a další …
Tvorba časopisů, brožur, návodů a čehoko­liv podobného přímo v okně vašeho pro­hlížeče! A to velmi moderně, trendy, poho­dlně, rychle a hlavně (jak je u nás ostatně zvykem) pro­fe­si­o­nálně. Doopravdy zapomeňte …
Chcete se pochlu­bit svými vese­lými fot­kami z prázdnin nebo kama­rá­dům ukázat, jak ve volné chvíli třeba malujete? Chcete, aby to byla sku­tečně bomba, kte­rou nikdo nepře­hlédne? Vyu­žijte Slidebomb!
Proč si pro­hlížet jedno­duché, nic nevy­po­ví­da­jící, prostě „pouze“ obrázky? Obo­haťte je o více infor­mací a vklá­dejte do nich odkazy na písničky, videa, prostě co vás napadne! Jenom varování: Thinglink …
S pre­zen­ta­cemi je jedna potíž. Kam s nimi? Kam je dát, aby byly pří­stupné a poho­dlně sdí­li­telné? Aby to bylo pří­jemné pro uživa­tele i pro vás? Většina lidí nad tím moc nepře­mýšlí a chodí po vyšlapaných …
Wor​dpress​.com je online platforma, která vám posky­tuje veš­keré zázemí a hlavně pohodlí (mluví na vás česky) pro pub­li­kování vašich růz­no­ro­dých pří­spěvků. Jediné co potře­bujete, abyste jej mohli používat, …
Máte světu co říct, ale prostě blog za žádnou cenu nechcete? Tak vyzkou­šejte jeden z těch instant­ních! Konkrétně Throwww vás nechá pub­li­kovat článek a nikdy nepro­zradí, že jste to byli vy. A nebo, …
… navíc vysoce pou­ži­telné, se vám postará Glossi! Digi­tální pub­li­kování ještě nikdy nebylo tak zábavné a pří­stupné všem! …
Chcete blogo­vat? Sdě­lovat světu svoje myš­lenky a sdí­let s ním své fotky a videa? Vaše odpo­věď je sice kladná, ale všechny známé, dostupné a tak často pou­žívané blogo­vací platformy vás odrazují tím, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter