Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Chcete vlastní a dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální webové stránky, ale nějak se v tvo­ření těch webů moc nevy­znáte? Snadná pomoc, s Wee­bly vám to půjde snadno. Dis­po­nuje totiž naprosto super edi­to­rem, ve …
Už se vám zají­dají všechny ty blogy a blogo­vací platformy, které jsou vlastně pořád dokola jedno a to samé? Bez inovace, bez zamyš­lení? Chcete konečně něco nového, svě­žího, jiného a zároveň umělecky …
Psaní aka­de­mických, vědeckých a odborných prací je pěkná fuška. Navíc ještě všechny ty citace a složité for­má­tování mate­ma­tických rovnic! A co když potře­bujete s někým spo­lu­pra­covat? Konec neustálému …
Nová éra blogo­vání! Konečně si každý svůj pří­spě­vek nade­signujete přesně podle sebe. A že je z čeho designovat! Krom toho můžete poho­dlně sle­dovat osoby, jejichž pří­spěvky se vám líbí. Perfektní spojení …
Máte tro­chu víc nej­růz­nějších doku­mentů, které spolu sou­visí? A potře­bujete, aby šly jedno­duše edi­tovat a mohlo na tom spo­lu­pra­covat více lidí? Pakliže ano, tak potře­bujete wiki. Něja­kou skvělou. …
Pře­padá vás někdy neod­bytná chuť blogo­vat? Psát vlastní články, dělit se se svě­tem o své postřehy a názory? A následně vám chybí doopravdy jedno­du­chá platforma na blogo­vání? Prostě nechcete žádného …
Už máte dost všech těch zná­mých a proflák­lých nástrojů, které vám dovo­lují vytvá­řet pro­pa­gační mate­ri­ály? Chcete oslnit něčím novým a neotře­lým? Pak je tohle nástroj přesně pro vás — neokou­kaný, jednoduchý, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter