Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Live­blog­ging! Pořá­dáte něja­kou velkou akci, o kte­rou je takový zájem, že se vám pub­likum neve­jde do místnosti? Nebo jste na jednom konci světa a chcete, aby někdo na jeho druhém konci věděl, co se …
Máte světu co říct? Fotíte? Tou­žíte se podě­lit se svě­tem o své názory, nápady a rady? Chcete si někam psát dení­ček a nechat ostatní, aby si ho četli a třeba i komen­tovali? Pře­mýš­leli jste, že si založíte …
Info­grafiky jsou IN! Buďte taky IN a něja­kou vytvořte. Že je to moc složité? Že jsou na to potřeba spe­ci­ální, drahé nebo složité grafické pro­gramy? Ne a Ne. S Pik­to­chart udě­láte pro­fe­si­o­nální infografiku …
Vimeo je online služba, která slouží pro sdí­lení videa. Při­jdete, nahrajete, sdí­líte, komen­tujete či při­dáváte do svých sbí­rek. Pokud se chcete jen kochat a sle­dovat veřejná videa, nic (registrace) …
Sli­de­Share je místo, kam můžete nahrát své pre­zen­tace, letáky, návody, brožury a podobně. Pro­fe­si­o­nálně a poho­dlně je tak zpřístupnit nejširšímu okolí.
Chcete si založit blog a zároveň byste k tomu rádi celou komu­nitu uživa­telů, se kte­rými si můžete poví­dat, vymě­ňovat názory a obo­ha­covat se? Vyzkou­šejte LiveJ­ournal! Jedná se o blogo­vací sys­tém, který …
Chcete místo, kam můžete nahrát a sdí­let svoje doku­menty? Nebo místo, kde můžete pro­cházet pro­fe­si­o­nální práci ostat­ních, dělat rešerše, zjiš­ťovat infor­mace a být o krok napřed? Docs­toc vám umožňuje …
Pře­mýš­leli jste někdy nad tím, že byste si vytvo­řili osobní webové stránky? Pro­blém však vidíte v tom, že neu­míte pro­gra­movat a vlastně vůbec netu­šíte, jak na to? Přesně pro vás je tu Webnode! Všechno …
Píšete diplomku? Nebo něja­kou jinou důleži­tou i naprosto nedů­leži­tou práci? Post na blog? Zkrátka coko­liv. A chcete tomu pozvednout for­mální úroveň? Bez větší námahy? Již není důvod mít pro­dukty klávesnicového …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter