Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Live­blog­ging! Pořá­dáte něja­kou velkou akci, o kte­rou je takový zájem, že se vám pub­likum neve­jde do místnosti? Nebo jste na jednom konci světa a chcete, aby někdo na jeho druhém konci věděl, co se …
Máte nějaký pro­jekt? Nebo třeba partu kama­rádů? Potře­bujete nějaký online pro­stor, kde se s nimi můžete domlou­vat, řešit vše potřebné, zadávat si úkoly, vymýš­let nové věci, uklá­dat si soubory,…? …
Aneb „vytvořte si snadno a online vlastní stránku s odkazy“! Co více dodat? Chcete konečně jedno­duchý (navíc český!) a při­tom dosta­tečně funkční nástroj na správu vašich záložek? Tak tady ho máte: …
Chcete místo, kam můžete nahrát a sdí­let svoje doku­menty? Nebo místo, kde můžete pro­cházet pro­fe­si­o­nální práci ostat­ních, dělat rešerše, zjiš­ťovat infor­mace a být o krok napřed? Docs­toc vám umožňuje …
TeamLab je online nástroj určený pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Máte tým (pra­covní, spor­tovní, bandu kama­rádů) a chcete nějak lépe koor­di­novat vaši činnost? Zkrátka — chcete být totálně profi …
PBWorks je online nástroj určený pro spo­lu­práci něko­lika lidí. Máte tým lidí a potře­bujete vhodné pro­středí ke komu­nikaci, tvorbě a sdí­lení zna­lostí? Vyzkou­šejte PBworks, třeba z něj budete tak nadšení, …
Pearl­trees je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který umožňuje zálož­kovat vaše perly (odkazy, obrázky i poznámky), takže už je nikdy nebu­dete muset cpát do lišty v pro­hlížeči. Navíc můžete jednotlivé …
Chcete s okolním interne­tovým svě­tem sdí­let svoje foto­grafie? Chcete na to jít chytře a pro­fe­si­o­nálně? Vyzkou­šejte Flickr! Jedná se o populární síť, která slouží ke sdí­lení fotek. No prostě Flickr …
Pro­jek­tový manage­ment je složitá věc. Usnadnit si to ale můžete vhodným online pro­stře­dím! Wiggio je skvělá a úrodná půda, na které vám spo­lu­práce s týmovými kolegy jistě pokvete. Zkuste si do Wiggia …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter