Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Easel​.ly je grafický edi­tor určený spe­ci­álně pro tvorbu info­grafik přímo v okně vašeho pro­hlížeče. To zna­mená, že pokud máte nápad i data, můžete odho­dit stranou sta­rosti typu „neu­mím dělat grafiku“ …
Chcete zvýšit svoji pro­duk­tivitu? Lépe komu­ni­kovat se svým týmem? Neza­po­menout na žádný úkol, který máte udě­lat? Zkou­šeli jste to mockrát, ale obrov­ské nástroje pro time manage­ment vás spolehlivě …
Malič­kost, která se ale může pekelně hodit! Cho­díte na porady? Pak se vám už určitě někdy stalo, že jste zapo­mněli, co všechno se tam pro­bí­ralo. Ano, tohle má řešit zápis z porady, ale ten se většinou …
Jste fanda do info­grafik? Zají­mají vás? Chcete sle­dovat kde, kdo a kdy pub­li­koval něja­kou novou? Tak vyu­žívejte slu­žeb Visually! Pokud něja­kou info­grafiku hle­dáte, je velmi prav­dě­po­dobné, že bude …
Tým! Pro­duk­tivita! Spo­lu­práce! Pro­jekt! Práce! Úkoly! Zod­po­vědnost! Před­chozí slova už nemusí být noční můry ani prázdné pojmy bez obsahu, co vás už nechávají totálně chladnými. Popadněte Trello a …
Nikdy vás nechytly oby­čejné zálož­kovače odkazů a zdrojů, pro­tože byly moc fádní a vizuálně nepři­taž­livé? Pak je tu pro vás řešení — Pub­li­cate! Vaše zdroje budou na jednom místě. Pře­hledně seřazené. …
Máte dost ulepených papírků a neko­nečných úkolníčků? Vždycky je někde zapo­menete nebo nejsou zrovna po ruce a vy mrháte čas tím, že se je snažíte najít? Nebo si úkol rovnou špatně zapa­ma­tujete? Online …
Každá činnost vyža­duje tro­chu šťávy. Tro­chu zábavy. Tro­chu ori­gi­na­lity. Pokud vás až dopo­sud zálož­kování zají­mavých odkazů nebavilo, nemu­síte si mys­let, že je vše ztra­ceno a nikdy to nepů­jde. Existuje …
Perfektní a pře­hledný nástroj na pro­jek­tový manage­ment. Plnění povinností, sdí­lení doku­mentů, vymýš­lení nových nápadů a vůbec spo­lu­práce všeho druhu! Tin­der si každý zami­luje, konec s věčnými nářky …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter