Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Jeden obrázek vydá za tisíc slov! Je to tak, takže proč toho nevy­u­žít i v „nor­mální“ a „oby­čejné“ online komu­nikaci s přá­teli nebo klidně i v pro­fesním světě, při řešení něja­kého pro­jek­tového problému? …
Pro­fe­si­o­nální pub­li­kační platforma pro vaše doku­menty! News­let­tery, pre­zen­tace, magazíny, letáčky, stu­dijní mate­ri­ály, veš­kerá pro­pa­gace na jednom místě. Snadno pří­stupné, snadno sdí­li­telné. Tak na …
Máte udě­lat důležité roz­hodnutí? Potře­bujete si vše dobře pro­mys­let? Vidět pro a proti? Chcete na dovo­lenou? Nové auto? Objevit novou restau­raci? Počí­tač? Zkratka coko­liv? Bundlr vám bude asistovat …
Nutně si někam potře­bujete napsat aktuální nápad nebo poznámku a ide­álně tento online lís­tek hned ode­slat do světa a sdí­let s kolegy? Notes​.io je řešení!
Online místo pro vaše nápady a myš­lenky, které můžete poho­dlně sdí­let se svými kolegy a kama­rády. Bra­in­stor­ming v online světě v pří­jemné a pou­ži­telné podobě.
Máte skvostné fotky ze svatby nebo z ces­tování kolem světa? Prostě fotky, které stojí za to sdí­let i veřejně? Máte videa z tanečních, pro­mocí, sva­teb nebo jiných pod­statných akcí? Chcete tyto krásné …
Infor­mace a jejich zdroje na jednom místě — sdí­lejte zna­losti na jakéko­liv téma poutavou a zábavnou for­mou. Nene­chejte zají­mavosti jen tak odcházet a zani­kat. Zasaďte je do Scoop​.it a nechte je kvést …
… v nabídce obrov­ské množ­ství českých stránek, které čekají jen na vás! A pokud vy sami objevíte něja­kou stránku, která stojí za sdí­lení, není nic jedno­duš­šího, než ji prostě do Zamíchej.cz přidat! …
Pat­říte k lidem, kteří milují seznamy a zároveň by se jim líbil nástroj, který by jim umožnil lépe se v něčem roz­hodnout? Listnerd vám kromě prosté tvorby seznamů při­náší i něco navíc — možnost rozhodování …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter