Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Podpora výuky online? Zají­mavě, neotřele a zábavně? Vyzkou­šejte Edcanvas! Umožní vám na prázdné plátno posklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah, čímž vytvo­říte vizuálně zají­mavou pre­zen­taci a sesku­píte zdroje …
Tvorba časopisů, brožur, návodů a čehoko­liv podobného přímo v okně vašeho pro­hlížeče! A to velmi moderně, trendy, poho­dlně, rychle a hlavně (jak je u nás ostatně zvykem) pro­fe­si­o­nálně. Doopravdy zapomeňte …
Pro­jek­tový manage­ment pomocí online nástroje jedno­duše, pře­hledně a poho­dlně? Mys­líte si, že to není dost dobře možné? Tak se podívejte na Siasto! Žádné pře­hnané funkce, které nikdy nevy­u­ži­jete. Prostě …
Nástroj pro pro­jek­tový manage­ment, který vám umožní dělat pra­covní, týmové a pro­jek­tové věci velmi efek­tivně. Sli­buje to sice kdejaký podobný nástroj, ale Bir­dview Pro­jects dělá vše pro to, aby tyto …
Máte foto­grafie z dovo­lené a chcete z nich udě­lat video, které podkres­líte super letní hud­bou? Nebo děláte pre­zen­taci o spánku a chcete ji něčím ozvláštnit? Pro­pa­go­vat svůj pro­jekt nebo pro­dukt? Jen …
Ces­tování! Sdí­lení foto­grafií! Hudební zážitky! Nemáte je s kým sdí­let? Už vás nudí soci­ální sítě, kde kaž­dého znáte? Tip Tap je právě pro vás! Je to unikátní soci­ální síť bez přá­tel! Zní to děsivě? …
S pre­zen­ta­cemi je jedna potíž. Kam s nimi? Kam je dát, aby byly pří­stupné a poho­dlně sdí­li­telné? Aby to bylo pří­jemné pro uživa­tele i pro vás? Většina lidí nad tím moc nepře­mýšlí a chodí po vyšlapaných …
Potře­bujete napsat semi­nární práci, zprávu z konfe­rence nebo jen záznam z porady, ale nemáte počí­tač s nain­stalovaným kan­ce­lář­ským balíkem? Jak z té šlamas­tiky ven? Jedno­duše pomocí Live Documents! …
Jedno­duše pří­stupné online pro­středí pro online vzdě­lávání! Dostanete vlastní pro­stor, vlastní stu­denty a můžete jim novým, zají­mavým a neotře­lým způ­so­bem předklá­dat stu­dijní pre­zen­tace — tedy nejrůznější …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter