Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Na webu je hodně textu. A v tomto moři se nachází i velké množ­ství skvě­lých hlá­šek, rad a mou­der, která si chcete založit. Fin­dings vám prostě umožňuje zaklá­dání kousků textu, které vás nějak zaujaly. …
Zálož­kovací služba, který má mini­ma­lis­tický design, snadné ovlá­dání a klade důraz na sdí­lení zdrojů a zají­mavých článků přesně dle vašich chutí, potřeb a zájmů. Nemu­síte dlouho váhat, nejjednodušší …
Zálož­kovací služba, která si kromě hez­kého kabátku potrpí na inter­akci s kolegy a kama­rády. Tvořte si sdí­lené nástěnky, které jsou napě­chované zají­mavým online obsahem! Chys­táte se na dovo­lenou? Naházejte …
Psaní ve více lidech? Online spo­lu­práce při tvorbě úžasného a velmi složi­tého a nesku­tečně důleži­tého textu? Je to pro vás noční můra, pro­tože napí­šete kus mis­trov­ského textu a ostatní vám ho poupraví …
Posí­lání sou­borů online je vždycky docela věda. Samo­zřejmě se nabízí možnost, že to pošlete e-​mailem, ale co když je daný sou­bor prostě moc velký (nebo jen tro­chu větší)? Pak musíte zajis­tit, aby …
Psaní aka­de­mických, vědeckých a odborných prací je pěkná fuška. Navíc ještě všechny ty citace a složité for­má­tování mate­ma­tických rovnic! A co když potře­bujete s někým spo­lu­pra­covat? Konec neustálému …
Citování je velmi důležité! To vědí všichni. Citování je složité a zauz­lité! To taky vědí všichni. Takže jak z téhle šlamastyky ven? Citace​.com udě­lají všechno to divné, složité a pun­tič­kář­ské za …
Stalo se vám někdy, že jste jste našli velmi zají­mavou stránku a chtěli jste ji sdí­let s okolním interne­tovým svě­tem? Někdy stačí prostě všem roze­slat URL adresu dané stránky, ale také se může stát, …
Do e-​mailu se neve­jde velká pří­loha? Posí­láte moc sou­borů najednou? Nebo neznáte e-​maily všech osob, kte­rým chcete nějaké sou­bory poslat? Sdí­lejte své sou­bory moderně a daleko snadněji pomocí Ge​.tt! …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter