Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Fave­bucket je úžasný nástroj pro zálož­kování online zdrojů, který má velmi snadné ovlá­dání a při­tom nabízí obrov­ské množ­ství doopravdy velmi chyt­rých funkcí!
Potře­bujete ilu­strační obrázek do článku, hle­dáte nový cover obrázek pro váš Face­boo­kový pro­fil či stránku? Chcete obo­ha­tit své pří­spěvky v blogu nebo v soci­álních sítích? Tak zbystřete, stačí vědět …
Zálož­kování online zdrojů, které klade důraz na to, že si budete chtít založené články poz­ději pře­číst! Vysoce mul­tiplatformní, vytvo­řený k pro­po­jení s dalšími nástroji, které pou­žíváte a v lehkém …
For­máty sou­borů! Je jich tolik a ne každý pro­gram, který na svém počí­tači pou­žíváte, umí pra­covat se všemi. Abyste pře­de­šli ztrátám času, pro­fe­si­o­na­lity a klidně i peněz, ska­ma­raďte se s něja­kým konvertorem. …
Doopravdy jedno­duchý a funkční nástroj pro pořádné pořá­dání vašich online zdrojů. Žádné zby­tečné funkce navíc, pouze to hlavní a důležité. Založení a pořá­dání všeho co se vám online zalíbí. Pokud …
Nudíte se? Online jsou vždycky nějaké dobré zábavy! A my pro vás máme nástroj, který vám zaru­čeně nějaké při­nese. Jedná se totiž o vir­tu­ální nástěnku zají­mavostí, vtipností i poučností. V multimediálních …
Další nástroj na pořá­dání vašich záložek! Pořá­dat si záložky je nejen hravé, ale taky zdravé. A velmi to podpo­ruje vaši pro­duk­tivitu. A kromě toho se nejedná o jen tak ledajaký nástroj. Zapomeňte …
Máte tro­chu víc nej­růz­nějších doku­mentů, které spolu sou­visí? A potře­bujete, aby šly jedno­duše edi­tovat a mohlo na tom spo­lu­pra­covat více lidí? Pakliže ano, tak potře­bujete wiki. Něja­kou skvělou. …
Pat­říte ke komu­nitě KISKu nebo do Sekce Expe­ri­men­tálního Kni­hovnic­tví? Pak byl přímo a spe­ci­álně pro vás vytvo­řen tenhle nástroj na sdí­lení a poptávání nej­růz­nějších věcí a kompe­tencí! To znamená, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter