Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Hall je vaše osobní malá síť pro instant messa­ging. Prostě si pozvete par­tičku lidí a vytvo­říte si jednot­livé místnosti, kde si s nimi můžete pěkně v sou­kromí popo­ví­dat. A pokud si chcete pokecat …
Videa stále hýbou interne­tem! Pro nor­málního smr­telníka je s nimi však poměrně těžká práce, jelikož edi­tovat video je náročné. A proto tu máme Pixo­rial. To složité udělá za vás a vy můžete konečně …
Jste takový ten sezna­mový typ? Máte rádi ve všem pořá­dek a potře­bujete si všechno pěkně a smys­lu­plně napsat? Tak vyzkou­šejte tenhle nástroj, pro­tože jeho smys­lem života je vytvá­ření seznamů pro vás. …
Jste fanoušci jedno­duchosti a pře­hlednosti? Pak by se vám mohl líbit tenhle nástroj pro zálož­kování online zdrojů. Nena­bízí žádné složi­tosti. Prostě do něj jen tím nej­jedno­duš­ším způ­so­bem nacpete …
… Budoucnost prý patří sdí­lení, takže se poho­dlně usaďte a pojďte na věc! A neza­po­meňte si k tomu při­číst výhody, které při­náší úkolníčky a seznamy obecně. Na nic neza­po­menete, ve všem budete mít přehled …
Malé a milé zkra­covátko vašich odkazů. Funguje to naprosto jedno­duše — vložíte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit a tr​.im vám ji pokrátí na sne­si­telnou délku. Nejenže se pak lépe sdílí, ale také to …
Ozvláštněte svoje webové stránky! Vložte do nich dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální widgety. Ty vám umožní pre­zen­tovat návštěvníkům stránek vaše obrázky, hudbu i videa neokou­kanými způ­soby. Díky tomuhle nástroji …
Come­t­docs je takový salón krásy pro vaše sou­bory. Nejenže si je zde můžete pře­konver­tovat do jiného for­mátu, můžete je dokonce rovnou ode­slat kolegům a jiným potřebným. A pokud je nechcete posílat, …
Píšete si poznámky z porad, předná­šek či jiných jednání? Oby­čejně? Postaru? Za pomocí papíru a tužky? A neztrá­cíte se pak ve všech těch lej­strech, seši­tech a lepí­cích papí­r­cích? Tak zrovna …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter