Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Potře­bujete se dobře roz­hodnout? Vybí­ráte dovo­lenou? Nové auto? Boty? Počí­tač? Zkrátka coko­liv? Liiist vám umožní vytvo­řit si seznam růz­ných věcí a následně na něm jednot­livé položky hezky porovnat! …
Hle­dáte doopravdy jedno­duchý, pou­ži­telný a pře­hledný úkolní­ček, který je snadno dostupný i na vašich mobilních hrač­kách? Jestli ano, tak čtete dál a následně vyzkou­šejte Wunderlist!
Novo­roční před­sevzetí? Čtenář­ský deník? Coko­liv vás napadne, to lze pomocí Lys­tee do seznamu zapsat. Lys­tee je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který je přes seznamy odborník. Jednot­livé seznamy zde …
Jste takový ten seznamový typ? Máte rádi ve všem pořá­dek a potře­bujete si všechno pěkně a smys­lu­plně napsat? Tak vyzkou­šejte tenhle nástroj, pro­tože jeho smys­lem života je vytvá­ření seznamů pro vás. …
Nebaví vás eBay? Chcete něco, kde můžete nejen naku­po­vat, ale můžete se i inspi­rovat a chlu­bit se? Chcete naku­po­vat ze zahraničních e-​shopů se slevou? Fancy je tu právě pro vás!
Tenhle nástroj je takový mix mezi zálož­kováním (bookmarkingem) zdrojů, tvor­bou seznamů a úkolníčků. Navíc si tyto seznamy můžete tvo­řit zcela sami nebo spo­lu­pra­covat na jejich tvorbě s celým světem. …
List​.ly je tvo­řítko seznamů — pře­devším seznamů tvo­řených webovými strán­kami. Navíc umožňuje tyto seznamy sdí­let a jednot­livé položky na nich hodno­tit. Díky tomu můžete od ostat­ních zís­kávat zajímavou …
Nebylo by skvělé mít takové interne­tové uložiště, kam si schováte zají­mavý obsah už navždy? Navíc pře­hledně a dostupně odkudko­liv. A to je přesně Gimme Bar, taková online výstřiž­ková služba.
Pat­říte k lidem, kteří milují seznamy a zároveň by se jim líbil nástroj, který by jim umožnil lépe se v něčem roz­hodnout? Listnerd vám kromě prosté tvorby seznamů při­náší i něco navíc — možnost rozhodování …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter