Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Hle­dáte hezký nástroj, který vám umožní pub­li­kovat vaše lite­rární díla? Hle­dáte soci­ální síť pro spi­sova­tele a milovníky čtení? Fig­ment! Fig­ment je odpověď! …
Glogs­ter umožňuje vytvo­řit super postery, letáčky, pla­kátky… poměrně pro­fe­si­o­nálně, hodně poho­dlně a velmi rychle!
SoundCloud je online hudební/​zvuková soci­ální síť. Můžete sem nahrát vlastní hudební tvorbu a aktivne ji sdí­let se svými fanoušky. V případě, že jste „jen“ milovníci hudby, nic nebrání jejímu volnému …
Zjedno­du­šeně je Pin­te­rest služba na zálož­kování (bookmarking) obrázků. Doopravdy je to ale úžasná nástěnka, na kte­rou špend­líte obrázky! Navíc je můžete různě tří­dit a také sle­dovat své kama­rády a …
Hle­dáte místo, kde si můžete poho­dlně uklá­dat obrázky, které najdete různě na internetu? A navíc si je ota­go­vat? Tak přesně tohle umí We Heart It — další skvělý zálož­kovač. Ten­tokrát ale zamě­řený speciálně …
Dipity je online nástroj určený pro tvorbu inter­ak­tivních časových os. Ty můžete vyu­žít třeba ve výuce nebo jako ori­gi­nální pre­zen­tační nástroj. Nemu­síte se ale omezovat — klidě je pou­žijte jako osobní …
Twit­ter je online zdarma nástroj. Jedná se o soci­ální síť a mik­rob­logo­vací sys­tém v jednom. Po regis­traci umožňuje uživa­te­lům zve­řej­ňovat krátké pří­spěvky o maxi­mální délce 140 znaků, také sledovat …
Nevíte, kde skon­čili vaši spo­lu­žáci ze střední? Nepa­ma­tujete si, kdy mají vaši kama­rádi naro­zeniny? Chcete si popo­ví­dat se zná­mými, ale už nejsou na ICQ? Chcete se podě­lit s rodi­nou o novinky ze svého …
Hle­dáte nové kama­rády? Zají­mavé jedince? Chcete se sezná­mit, jít na rande nebo jen nezá­vazně poke­cat? Založte si pro­fil na soci­ální síti Netlog, která je cílená na celou Evropu! Díky tomu si můžete …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter