Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Hle­dáte poho­dlnou cestu, jak někomu rychle, zdarma a komfortně poslat sou­bor? Tak vyzkou­šejte Kicksend! …
Máte video a potře­bujete ho převést na jiný for­mát? Třeba aby bylo kompa­ti­bilní s mobilními zařízeními? Nebo si chcete rovnou stáh­nout video z Youtube ve for­mátu, který vám nej­lépe vyhovuje? Vyzkoušejte …
Swit­chr je rychlý a jedno­duchý konver­tor audio sou­borů v hez­kém kabátku. Málo místa na MP3 pře­hrávači? Již ohraný vyzváněcí iPhone tón? Nevadí, s tím si Swit­chr poradí, jen se v zástupu podporovaných …
You­Conver­tIt je velmi rychlý a univerzální online konver­tor sou­borů. Navíc umí z webu stahovat videa a také ode­sí­lat sou­bory. To vše pro­bíhá online a přímo v prohlížeči! …
Potře­bujete úložný pro­stor, který se nachází mimo váš počí­tač? Takový, ke kte­rému mohou při­stu­po­vat vaši kolegové a kama­rádi a data na něm nahraná upravovat a při­dávat nová? Takový interne­tový harddisk …
OpenWith​.org je online nástroj, který vám podle přípony něja­kého sou­boru zjistí, v jakém pro­gramu jde takovýto sou­bor otevřít. A navíc vám nabídne ke stažení i nepla­cený soft­ware, který s daným sou­borem …
Zamzar je konver­tor sou­borů. Umožňuje trans­for­movat obrázky, hudbu, videa, doku­menty nebo elek­tro­nické knihy do růz­ných formátů! …
Opravdu pře­hledný konver­tor sou­borů! Rychle, snadno a přímo v okně pro­hlížeče. Jednot­livé typy sou­borů jsou hned na úvodní stránce pře­hledně setří­děné, stačí si jen vybrat, co chcete za cílový formát …
Stalo se vám někdy, že jste si potře­bovali „vyříz­nout“ kou­sek něja­kého MP3 sou­boru? Třeba v případě, že jste nahráli nějaký pod­cast a chcete zpřístupnit jen jeho část? …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter