Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Tvo­řítko časových os! Perfektní design, snadná práce. Můžete pou­žívat ve vzdě­lávání (vytvořte časovou osu o prů­běhu života Marie Anto­i­netty) i pro účely perfekt­ního a pre­ciz­ního mar­ke­tingu (představte …
Roz­voj před­stavivosti u dětí? S Little Bird Tales to bude hračka. Je to online nástroj, který slouží pro digi­tální sto­ry­tel­ling. Umožňuje tedy „vyprávět” příběhy. …
Netra­diční forma pre­zen­tace nějaké udá­losti a pře­devším skvělá volba, jak vyprávět nějaký pří­běh po internetu! Neu­vě­ři­telně při­taž­livé, nesku­tečně dobře pro­blém při­bli­žu­jící! Velké množ­ství lehce …
Pro­jeqt je unikátní nástroj, který umožňuje tvorbu netra­dičních pre­zen­tací. A to pomocí vytvá­ření jednot­livých slidů a jejich růz­ného řazení a seskupování.
Potře­bujete zdoku­men­tovat něja­kou udá­lost, která pro­běhla na soci­álních sítích? Nebo chcete jen posklá­dat určité pří­spěvky dohro­mady a vyprávět tak nějaký pří­běh? Pak vyzkou­šejte Sto­rify, jedná se …
Sto­ry­bird je zdarma kola­bo­ra­tivní online nástroj, který umožňuje vytvá­řet vlastní pří­běhy a také číst a pro­hlížet pří­běhy vytvo­řené jinými uživa­teli. K dis­po­zici jsou předpři­pravné kresby a obrázky …
Prezi je online zdarma nástroj pro vytvá­ření netra­dičních a dyna­mických fla­shových pre­zen­tací. Práce s ním je velmi snadná a intui­tivní. Oproti „kla­sickému“ Powerpointu je roz­díl v tom, že v Prezi …
Vuvox je bez­platný online nástoj, pomocí kte­rého je možné tvo­řit netra­diční mul­ti­me­di­ální pre­zen­tace. Pro vyu­žívání Vuvoxu je nutné se regis­trovat. Po regis­traci se uživa­teli nabízí mul­ti­mé­dia, se …
… v sobě kom­bi­nuje to nej­lepší z blogo­vání, sto­ry­tel­lingu a soci­álních sítí! Můžete aktivně psát nebo jen ode­bí­rat a číst pří­běhy, které jsou přesně podle vašeho gusta. Obo­hacujte se zábavnou for­mou! Dejte …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter