Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
… vaše pra­cování s textem, tabul­kami, for­muláři i prezentacemi! …
Číst si na webu nějaké články může být nepří­jemné i obtě­žu­jící. Pře­devším kvůli divně zvo­leným barvám, velikosti písma i díky nej­růz­nějším reklamám a banne­rům, které odpoutávají vaši pozornost. Stává …
Malič­kost, která se ale může pekelně hodit! Cho­díte na porady? Pak se vám už určitě někdy stalo, že jste zapo­mněli, co všechno se tam pro­bí­ralo. Ano, tohle má řešit zápis z porady, ale ten se většinou …
Je libo textový pro­ce­sor online, při­čemž pod­mínkou je, že musí být opravdu dobrý a pou­ži­telný? Nebo takový tabul­kový pro­ce­sor? Tvo­řítko pre­zen­tací? Výborně. Tak si vyzkou­šejte, jestli vám bude pasovat …
HTML kód s „nechtěnými“ tagy? Prostý textMS Word, který se po zkopí­rování chová nepřed­ví­da­telně? Nevá­hejte zdarma vyu­žít slu­žeb Wor­doff a bude po problému! …
Sync​.in je textový pro­ce­sor, který umožňuje spo­lu­práci s kolegy nebo kama­rády v reálném čase. Ihned. Bez regis­trace. Snadno. S množ­stvím vymožeností. Vyzkou­šejte ještě dnes! …
… Online kan­ce­láře v pro­hlížeči, která vám umožní tvorbu textů, tabulek i pre­zen­tací. Pře­hledně, jedno­duše, dosta­tečně pro­fe­si­o­nálně a hlavně zdarma! Už tedy žádné stresy, stačí se regis­trovat a vrhnout …
Píšete diplomku? Nebo něja­kou jinou důleži­tou i naprosto nedů­leži­tou práci? Post na blog? Zkrátka coko­liv. A chcete tomu pozvednout for­mální úroveň? Bez větší námahy? Již není důvod mít pro­dukty klávesnicového …
Textový pro­ce­sor vytvo­řený přímo pro potřeby vzdě­lávání a spo­lu­práce! Tvorba něja­kého textu pro­bíhá za při­spění všech, přímo v okně vašeho pro­hlížeče a v reálném čase! …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter