Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Máte plné zuby složi­tých, velkých, nefo­rem­ných a nekompa­ti­bilních kan­ce­lář­ských balíků? Zkuste pra­covat v Google Drive. Roz­hodně se nejedná o něja­kou chvil­kovou náhražku, ale kompletní řešení pro …
Chcete si psát online deník? Hle­dáte mini­ma­lis­tické místo k blogo­vání? Potře­bujete si psát zápisky z předná­šek? Tohle všechno Write.app bez pro­blémů zastane. Můžete psát, tří­dit, edi­tovat a exportovat, …
Je libo tex­tový pro­ce­sor online, při­čemž pod­mínkou je, že musí být opravdu dobrý a pou­ži­telný? Nebo takový tabul­kový pro­ce­sor? Tvo­řítko pre­zen­tací? Výborně. Tak si vyzkou­šejte, jestli vám bude pasovat …
Sync​.in je tex­tový pro­ce­sor, který umožňuje spo­lu­práci s kolegy nebo kama­rády v reálném čase. Ihned. Bez regis­trace. Snadno. S množ­stvím vymožeností. Vyzkou­šejte ještě dnes! …
Psaní ve více lidech? Online spo­lu­práce při tvorbě úžasného a velmi složi­tého a nesku­tečně důleži­tého textu? Je to pro vás noční můra, pro­tože napí­šete kus mis­trov­ského textu a ostatní vám ho poupraví …
Psaní aka­de­mických, vědeckých a odborných prací je pěkná fuška. Navíc ještě všechny ty citace a složité for­má­tování mate­ma­tických rovnic! A co když potře­bujete s někým spo­lu­pra­covat? Konec neustálému …
Potře­bujete napsat semi­nární práci, zprávu z konfe­rence nebo jen záznam z porady, ale nemáte počí­tač s nain­stalovaným kan­ce­lář­ským balíkem? Jak z té šlamas­tiky ven? Jedno­duše pomocí Live Documents! …
Máte v hlavě spoustu myš­lenek, které byste rádi dostali ven, dali jim formu nebo se o ně rovnou veřejně podě­lili? Máte vizi, nápad, vlastní názor na coko­liv, ale chybí vám tichý kou­tek ve kte­rém byste …
Tex­tový pro­ce­sor vytvo­řený přímo pro potřeby vzdě­lávání a spo­lu­práce! Tvorba něja­kého textu pro­bíhá za při­spění všech, přímo v okně vašeho pro­hlížeče a v reálném čase! …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter