Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Potře­bujete si během celého dne psát poznámky? Chcete si psát denní záznamy, ale všude s sebou nosit diář je podle vás otrava? Jdete na nákup a nikde nemů­žete najít kou­sek papíru s tužkou? Tak přesně …
Psaní v pro­hlížeči se posu­nulo opět na novou úroveň! Nenechte se nikým rušit a pište svoji knihu pěkně online do cloudu. Nebo si pozvěte svoje kolegy a napište super odbornou pub­likaci. Nic se vám …
… uložit do svého počí­tače a pou­žívat je, a zároveň je to tex­tový pro­ce­sor, ve kte­rém můžete své texty rovnou psát! …
Psaní. Psaní je úžasné. Jenom nám mnohdy chybí některá z věcí, která je pro jeho úspěšné pro­vá­dění potřeba. Tenhle nástroj je schopen vytvo­řit pří­jemné a snadno ovla­da­telné pro­středí, které je prosto …
Píšete si poznámky z porad, předná­šek či jiných jednání? Oby­čejně? Postaru? Za pomocí papíru a tužky? A neztrá­cíte se pak ve všech těch lej­strech, seši­tech a lepí­cích papí­r­cích? Tak zrovna …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter