Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Doit​.im je online úkolní­ček, který umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a kamarády.
Chcete uspo­řá­dat schůzku, poradu či bra­in­stor­ming se svými kolegy, ale pořád se nemů­žete dohodnout, kdy se usku­teční? Tak pou­žijte Mee­tifyr. Zaru­čeně zabere a všichni se sejdete!
Novo­roční před­sevzetí? Čtenář­ský deník? Coko­liv vás napadne, to lze pomocí Lys­tee do seznamu zapsat. Lys­tee je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který je přes seznamy odborník. Jednot­livé seznamy zde …
Remem­ber the Milk je skvělý nástroj pro poho­dlnou organizaci úkolů. Zároveň jej můžete pou­žívat pro zlepšování své úrovně time manage­mentu. Plánování a organizování schůzek se s tímto nástro­jem stane …
Star­tino je další z nástrojů, který se řadí mezi úkolníčky. Jedná se o jedno­duchý nástroj, který slouží pro pře­hlednou a rych­lou správu úkolů.
Strike je jedno­duchý online nástroj, který slouží ke správě úkolů. Osobní nákupní seznamy, seznam hostů, které nesmíte zapo­menout pozvat či pra­covní úkoly pro celé oddě­lení. Samotné vyu­žití je jen …
Hle­dáte nějaké hezké online pro­středí pro pořá­dání myš­lenek, úkolů a nápadů? Tak vyzkou­šejte Thought­bo­xes — skvělá věc v roz­to­mi­lém kabátku!
Padlet (dříve znám jako Wallwisher) je online nástroj, který umožňuje vytvo­řit vir­tu­ální zeď, na kte­rou pak „lepíte“ papírky s poznám­kami, odkazy, sou­bory nebo fot­kami. Pokud máte rádi kla­sické barevné …
Checkvist je bez­platný „úkolní­ček“ se snadným ovlá­dáním a možností pořá­dat úkoly hie­rar­chicky, což z něj činí výhodného pomocníka při plánování!

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter