Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Hle­dáte doopravdy jedno­duchý, pou­ži­telný a pře­hledný úkolní­ček, který je snadno dostupný i na vašich mobilních hrač­kách? Jestli ano, tak čtete dál a následně vyzkou­šejte Wunderlist!
Máte tým a plánujete setkání? Pořád se nemů­žete domlu­vit? Doha­dování na Face­booku vás nebaví a neu­stálé pře­po­sí­lání e-​mailů, na které nikdo stejně neod­po­vídá, je pro vás už noční můra? Nebo máte v …
Chcete zvýšit svoji pro­duk­tivitu? Lépe komu­ni­kovat se svým týmem? Neza­po­menout na žádný úkol, který máte udě­lat? Zkou­šeli jste to mockrát, ale obrov­ské nástroje pro time manage­ment vás spolehlivě …
Tým! Pro­duk­tivita! Spo­lu­práce! Pro­jekt! Práce! Úkoly! Zod­po­vědnost! Před­chozí slova už nemusí být noční můry ani prázdné pojmy bez obsahu, co vás už nechávají totálně chladnými. Popadněte Trello a …
Úkolníčků a růz­ných poznám­kovačů je v internetu opravdu hodně, pro­tože je velmi důležité vybrat si takový, který doko­nale vyhovuje přesně vám. Todo List Me je pře­hledný, jedno­duchý a hlavně použitelný. …
PBWorks je online nástroj určený pro spo­lu­práci něko­lika lidí. Máte tým lidí a potře­bujete vhodné pro­středí ke komu­nikaci, tvorbě a sdí­lení zna­lostí? Vyzkou­šejte PBworks, třeba z něj budete tak nadšení, …
Jste zavaleni nej­růz­nějšími úkoly? Od čistě pra­covních a pro­fe­si­o­nálních úloh přes úkoly stu­dijní až po věci, které se týkají obsta­rávání domácnosti (jako třeba takový nákup potravin nebo drogerie)? …
Jednou z metod zvýšení pro­duk­tivity je i měření času (tzv. time tracking). Jasně uvi­díte, jakou dobu trávíte u nějaké činnosti a díky tomu můžete svůj den a jeho náplň daleko lépe koor­di­novat. Prostě …
Pro­jek­tový manage­ment je složitá věc. Usnadnit si to ale můžete vhodným online pro­stře­dím! Wiggio je skvělá a úrodná půda, na které vám spo­lu­práce s týmovými kolegy jistě pokvete. Zkuste si do Wiggia …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter