Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Také stále zápa­síte s nedo­statkem času? Barevné lís­tečky jsou sice osvěd­čené, ale někdy se neče­kaně ztratí a s nimi i šance na úspěšné dokon­čení úkolu? Seznamte se s Tood­ledo – online nástro­jem, který …
Pro­jek­tový manage­ment pomocí online nástroje jedno­duše, pře­hledně a poho­dlně? Mys­líte si, že to není dost dobře možné? Tak se podívejte na Siasto! Žádné pře­hnané funkce, které nikdy nevy­u­ži­jete. Prostě …
Nástroj pro pro­jek­tový manage­ment, který vám umožní dělat pra­covní, týmové a pro­jek­tové věci velmi efek­tivně. Sli­buje to sice kdejaký podobný nástroj, ale Bir­dview Pro­jects dělá vše pro to, aby tyto …
Coo­len­dar je cool plánovač vašeho času. Jeho výho­dou je pou­žívání „lid­ského“ jazyka (ale pouze ang­lického) pro zadávání úkolů. Můžete tedy pou­žít různé for­mulace, jako např. dnes, zítra, v neděli, …
Hle­dáte snadno pou­ži­telný a pře­hledný nástroj pro rych­lou správu vašich pozná­mek a úkolů? Takový, který budete doopravdy pou­žívat? Vyzkou­šejte WorkFlowy! Naprosto čistý a jedno­duchý design. Rychlost …
Zapo­mínáte doma diář a nevíte tak, kdo má kdy naro­zeniny? Nepa­ma­tujete si, kdy máte jakou poradu, kdy jste si domlu­vil pro­hlídky u dok­torů či fil­mový večer s kama­rády? Pomoc je poměrně snadná, jediné, …
Žádáte si podrobný pře­hled vaší pro­duk­tivity? Pěkně na minuty a pře­hledně u jednot­livých ukolů? Paymo je řešením! Pro­po­juje pro­jek­tový manage­menttime tracking (měření času) a navíc je v češtině! …
Potře­bujete komu­ni­kovat se spo­lu­žáky při práci na pro­jektu? Vyu­žíváte časové osy? Nemů­žete se sejít? Nechcete si instalovat další soft­ware do vašeho počí­tače? Team­box je tu pro vás. Můžete tak využít …
Hle­dáte intui­tivní a pře­hledné pro­středí, kde se budete moct online potkávat a spo­lu­pra­covat? Nástroj Mee​tin​.gs je tu právě pro vás! Vytvořte si svůj mee­ting, pozvěte spo­lu­pra­covníky a roz­jeďte své …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter