Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Stále pat­říte k lidem, kteří si ještě v tom moři úkolníčků nevy­brali svého favo­rita? Třeba se vám to konečně povede. Před­stavujeme Todo­ist: čistý design, snadné ovlá­dání, dostupnost online i offline …
Dob­rých nástrojů pro­jek­tových manage­mentů a úkolníčků není nikdy dost, pro­tože kaž­dému vyhovuje něco totálně odlišného. Do je velmi jedno­duchý a designově čistý nástroj, který slouží ke správě úkolů. …
Orchestra je online úkolní­ček, který se snaží spo­jit co nej­více doopravdy uži­tečných funkcí s jedno­duchým a pře­hledným designem. A navíc umožňuje i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády, takže je z toho …
Jedno­duchý, skvěle řešený a hlavně pou­ži­telný úkolní­ček, který umožňuje dokonce i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády. Vše velmi pře­hledně a rychle. Funkčně v pro­hlížeči, ale i v chyt­rém telefonu.
A je to tady. Úkolní­ček, který konečně zato­čil se sta­rým a nudným stylem zápisu úkolů. Už žádné seznamy, které v sobě nemají žádnou kloudnou sou­vis­lost. Otevřete náruč i mysl této úžasné novince - …
Říká vám něco GTD? Metoda Get­ting Things Done? Vyu­žívejte lépe svůj čas, zvlá­dejte své úkoly a ještě si to náramně užijte. S Nirvanou určitě. Pracuje na správě vašich povinností v pro­hlížeči i na …
Perfektní úkolní­ček, který obsahuje jen to, co během zadávání a plnění úkolů doopravdy potře­bujete. A dokonce vám i napo­čítá čas, který musíte něja­kému pro­jektu věnovat. Nahrávejte si s úkoly související …
Opět tro­chu nový způ­sob správy vašich úkolů! Pokud stále zkou­šíte najít svého úkolníč­kového favo­rita, je postpone horký kan­di­dát na vašem zkou­še­cím seznamu. Jedná se o naprosto nový a svěží nástroj, …
Online úkolní­ček zase tro­chu jinak. Můžete si do něj jen oby­čejně vklá­dat své úkoly. Ale také k nim můžete při­dávat nej­růz­nější barvičky a pro­jekty a pak je podle toho fil­trovat. Navíc je vám automaticky …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter