Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Chcete vědět, kolik času věnujete jakému pro­jektu nebo činnosti? Nebo jste zaměstnava­tel a chcete aspoň tušit, co dělají vaši pod­řízení a kolik času čemu věnují? Yast vám pomůže udě­lat si pořá­dek ve …
Chcete vědět, kolik času reálně věnujete nějaké činnosti? Pokud ano, vyzkou­šejte Toggl. Je totiž určený pro time tracking (měření času). Navíc umožňuje pra­covat v týmu a sle­dovat pra­covní statistiky …
Nástrojů na pro­jek­tový manage­ment je hodně. A každý je jiný. Pro­ofHub je pří­jemný, pře­hledný a jedno­duchý. Nechá vás nahrávat sou­bory z vašich online úložišť a také počí­tat čas, který jste na nějakém …
Žádáte si podrobný pře­hled vaší pro­duk­tivity? Pěkně na minuty a pře­hledně u jednot­livých ukolů? Paymo je řešením! Pro­po­juje pro­jek­tový manage­ment a time tracking (měření času) a navíc je v češtině! …
Další vari­ace na nástroj pro­jek­tového manage­mentu. Tenhle cílí na obsah — doku­menty, obrázky a prak­ticky veš­keré sou­bory, které máte nahrané v nějaké další online službě, kte­rou s nástro­jem propojíte. …
Nyní máte jedi­nečnou možnost spravovat svůj čas opravu pro­fe­si­o­nálně. Tenhle nástroj vás nechá měřit čas, který strávíte na urči­tém úkolu. Ale to není všechno! Navíc si můžete při­dat kli­enty, pro …
Jednou z metod zvýšení pro­duk­tivity je i měření času (tzv. time tracking). Jasně uvi­díte, jakou dobu trávíte u nějaké činnosti a díky tomu můžete svůj den a jeho náplň daleko lépe koor­di­novat. Prostě …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter