Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Tro­cha zábavy větši­nou neuškodí. A pokud je dokonce skvělá pro růst vaší pro­fe­si­o­na­lity, je nutno na ní aspoň na chvilku zamě­řit pozornost. Nebu­deme vás napínat. Jedná se o prosté psaní na klávesnici, …
Chcete vizuálně hezké a na ovlá­dání nesložité tvo­řítko myš­len­kových map, které má i ve zdarma verzi všechny funkce a vymoženosti? Tak to pak chcete Popplet! Kromě kla­sických úprav jednot­livých uzlů …
Podpora výuky online? Zají­mavě, neotřele a zábavně? Vyzkou­šejte Edcanvas! Umožní vám na prázdné plátno posklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah, čímž vytvo­říte vizuálně zají­mavou pre­zen­taci a sesku­píte zdroje …
Co vy a pro­gra­mování? Je to pro vás jen složitá a nepře­hledná španěl­ská vesnice? Pokud se nebo­jíte a chcete obo­ha­tit vlastní paletu dovedností, vyzkou­šejte Code­ca­demy. Online platformu, která slouží …
Co vy a počty, funkce, derivace, para­boly a grafy? Máte se rádi? Pak by vás mohl nadchnout tenhle nástroj, který prostě jede na drogu zvanou mate­ma­tika! Nejenže vám může pomoci ve vašem stu­diu, ale …
Jedno­duše pří­stupné online pro­středí pro online vzdě­lávání! Dostanete vlastní pro­stor, vlastní stu­denty a můžete jim novým, zají­mavým a neotře­lým způ­so­bem předklá­dat stu­dijní pre­zen­tace — tedy nejrůznější …
Bra­in­stor­ming? Myš­len­kové mapy? Stále aktuální témata! Exob­rain při­chází zase s něčím tro­chu novým. S něčím, co vám třeba bude konečně pasovat. Milá grafika, snadné ovlá­dání. Nakoukněte do světa chytrých …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter