Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Hle­dáte vskutku pro­fe­si­o­nální tvo­řítko for­mulářů, které je navíc zdarma a při­tom má opravdu perfektní pou­ži­telnost? Odpo­věď je Formees!
Potře­bujete si udě­lat výzkum? Anketu? Dotaz­ník? Již to nemusí být noční můra, pokud znáte Vyplňto! Vyplňto je online dotaz­ní­ková služba kompletně v češtině. Svůj dotaz­ník si vytvo­říte během chvilky …
Výzkumy! Ankety! Dotaz­níky! For­muláře! Je to věda, je to složité, je to náročné. Se Survey Monkey sice budete muset stále celý výzkum pro­mys­let a naplánovat, ale jeho vlastní prů­běh už bude hračka! …
… udě­lat výzkum k diplo­mové práci? Tak s tím vším vám pomůže tento kompletně český online výzkumník. …
Máte nějaké otázky? Zajímá vás něčí názor? Chcete inovovat svoje služby? Odpo­vědi můžete chytře, rychle a levně zís­kat pomocí online dotaz­níku. Jste nejistí? Máte obavy? Tvorba vlast­ního dotazníku …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter