Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Roz­voj před­stavivosti u dětí? S Little Bird Tales to bude hračka. Je to online nástroj, který slouží pro digi­tální sto­ry­tel­ling. Umožňuje tedy „vyprávět” příběhy.
Máte video a potře­bujete ho převést na jiný for­mát? Třeba aby bylo kompa­ti­bilní s mobilními zařízeními? Nebo si chcete rovnou stáh­nout video z Youtube ve for­mátu, který vám nej­lépe vyhovuje? Vyzkoušejte …
You­Conver­tIt je velmi rychlý a univerzální online konver­tor sou­borů. Navíc umí z webu stahovat videa a také ode­sí­lat sou­bory. To vše pro­bíhá online a přímo v prohlížeči!
Hle­dáte nástroj, který vám umožní postří­hat a posklá­dat něko­lik růz­ných videí do jednoho? Přesně tohle dělá Veengle!
Vimeo je online služba, která slouží pro sdí­lení videa. Při­jdete, nahrajete, sdí­líte, komen­tujete či při­dáváte do svých sbí­rek. Pokud se chcete jen kochat a sle­dovat veřejná videa, nic (registrace) …
Máte skvostné fotky ze svatby nebo z ces­tování kolem světa? Prostě fotky, které stojí za to sdí­let i veřejně? Máte videa z tanečních, pro­mocí, sva­teb nebo jiných pod­statných akcí? Chcete tyto krásné …
Screencast-​O-​Matic je online nástroj, který slouží ke sní­mání plo­chy. Umožní vám nahrávat vaši aktivitu na počí­tači včetně audi­oko­men­táře. A to pomocí Java appletu.
Scre­enr je nástroj pro sní­mání vaší plo­chy přímo v okně pro­hlížeče. Pokud chcete tvo­řit videotuto­ri­ály nebo jen ukázat kama­rá­dovi, jak si má na počí­tači něco správně nastavit, je Scre­enr super volba! …
File­Lab je bez­platný online nástroj, který se skládá ze dvou samo­statných edi­torů. Jeden umožňuje edi­tovat video a druhý audio sou­bory. Obě možnosti můžete vyu­žít přímo v okně vašeho prohlížeče. …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter