Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Živo­topis je klíč k novému zaměstnání. Doopravdy. A nejedná se jen o jeho obsah, ale i o jeho formu. Je jedno­duché otevřít ten nej­oby­čejnější tex­tový pro­ce­sor a pod sebe napsat jednot­livé životopisné …
Chcete vlastní webové stránky? Neu­míte pro­gra­movat, ale ani nechcete někomu za tvorbu pla­tit? Chcete mít volnou ruku a udě­lat si stránky přesně dle vašich před­stav? Tak teď pozorně čtěte! Našli jste …
Chcete si vytvo­řit pro­fe­si­o­nální portfo­lio vaší práce, ale neu­míte kódovat webové stránky a celé vám to prostě při­jde složité? Založte si účet tady! Opravdu úžasně jedno­duchý způ­sob s úchvatně krásným …
Chcete mít vlastní webové stránky, ale moc nero­zu­míte tomu, jak se celý ten web vlastně kóduje, chystá, při­pravuje, pro­gra­muje a tak dále? Pak sáh­něte po řešení, které nabízí tenhle online nástroj. …
Psané živo­topisy jsou nuda. Chcete oslnit? Pře­kvapte s Vizua​lize​.me! Vytvoří vám info­grafiku přímo o vás. Musíte mu jen věnovat data a následně už se stačí jen chlu­bit pro­fe­si­o­nálním (a vizuálně přitažlivým) …
Chcete mít někde online svoji vizitku? A chcete být ori­gi­nální? Založte si vlastní Vizify a sdí­lejte základní (i rozší­řené) infor­mace o sobě pomocí inter­ak­tivní info­grafiky. To teď frčí. Prezentujte …
Máte kopu růz­ných pro­filů na kopě růz­ných online slu­žeb? Chcete to nějak sjedno­tit do formy osobní vizitky? Založte si účet na About​.me! Sdí­lejte infor­mace o vás na stránce, která je jen o vás!
Vizuálně zají­mavý živo­topis! Konec nudným a dlouhým shrnu­tím. Ukažte svému budou­címu zaměstnava­teli, že za to sto­jíte pomocí info­grafiky, která shrnuje vaše pra­covní zku­šenosti i osobní dovednosti …
Buďte IN! Mějte vlastní webové stránky. Pokud nechcete osobní vizitku, můžete klidně pro­pa­go­vat svůj pro­jekt. Firmu. Hudební sku­pinu. Výmluvy typu, že je to složité nebo že to neu­míte, už neobstojí, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter