Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Chcete vydávat vlastní noviny nebo jen najít způ­sob, jak utří­dit množ­ství obsahu, které vás na soci­álních sítích obklopuje? Vyzkou­šejte Paper​.li. Splní vám obě přání.
Potře­bujete zdoku­men­tovat něja­kou udá­lost, která pro­běhla na soci­álních sítích? Nebo chcete jen posklá­dat určité pří­spěvky dohro­mady a vyprávět tak nějaký pří­běh? Pak vyzkou­šejte Sto­rify, jedná se …
Potře­bujete rychle vytvo­řit word cloud („mrak slov“)? Nechcete se regis­trovat a chcete si ho pěkně stáh­nout a uložit na svůj počí­tač? Tak přesně pro vás je tu WordItOut!
Dipity je online nástroj určený pro tvorbu inter­ak­tivních časových os. Ty můžete vyu­žít třeba ve výuce nebo jako ori­gi­nální pre­zen­tační nástroj. Nemu­síte se ale omezovat — klidě je pou­žijte jako osobní …
Wor­dle je zají­mavý online nástroj, který umožňuje rychlé vytvo­ření „mraku slov“ z webové stránky nebo ze sou­vis­lého textu.
Tagul je bez­platný online nástroj pro vytvá­ření mraků ze slov – slova můžete buď zadávat přímo nebo je nechat načíst z webové stránky. Mraky slov jsou velmi zají­mavou možností, jak vizua­lizovat data. …
Bubbl​.us je online nástroj, který je určený pro tvorbu myš­len­kových map. Pokud prefe­rujete snadné a intui­tivní ovlá­dání kom­bi­nované s možností vytvo­řit kva­litní myš­len­kovou mapu v co nejkratším čase …
Chcete si vytvo­řit krásnou časovou osu? Tiki-​Toki to umí přímo učebni­cově! Jedná se totiž o bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních časových os (takzvaných „timelines“). …
Gliffy je online nástroj pro tvorbu růz­ných dia­gramů a grafů. Tím jeho vyu­žití ale nekončí — můžete v něm tvo­řit i wireframy pro webové stránky či plány a nákresy domů.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter