Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Lumzy je online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet funkční návrhy webových stránek nebo aplikací! Vše přímo v pro­hlížeči, žádné zby­tečné složitosti.
Psané živo­topisy jsou nuda. Chcete oslnit? Pře­kvapte s Vizua​lize​.me! Vytvoří vám info­grafiku přímo o vás. Musíte mu jen věnovat data a následně už se stačí jen chlu­bit pro­fe­si­o­nálním (a vizuálně přitažlivým) …
Moqups je tvo­řítko wirefra­mes (drá­těných modelů) webových stránek přímo ve vašem pro­hlížeči. Můžete v něm dokonce vytvo­řit funkční pro­to­typ, jelikož umožňuje jednot­livé stránky pro­vázat a následně …
Vizuálně zají­mavý živo­topis! Konec nudným a dlouhým shrnu­tím. Ukažte svému budou­címu zaměstnava­teli, že za to sto­jíte pomocí info­grafiky, která shrnuje vaše pra­covní zku­šenosti i osobní dovednosti …
Cre­a­tely je online nástroj, který vám pomocí vymakaného edi­toru umožňuje vytvá­řet dia­gramy. Ale ne jen tak ledajaké! Klidně v něm můžete navr­hovat aplikace či webové stránky nebo vývo­jové či Vennovy …
Vytvá­řeli jste někdy webovou stránku? Měli jste jasnou před­stavu, jak to má vypa­dat? Kde se bude dát na co kliknout, co se otevře, zob­razí, jak bude celý web posklá­daný? Nebo jste chtěli navrhnout …
Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Nebo si je chcete nechat někým vytvo­řit? V obou přípa­dech budete mistři, když před­tím vytvo­říte jejich wireframe (neboli „drá­těný model“). Zkrátka první návrh nanečisto, …
Bra­in­stor­ming? Myš­len­kové mapy? Stále aktuální témata! Exob­rain při­chází zase s něčím tro­chu novým. S něčím, co vám třeba bude konečně pasovat. Milá grafika, snadné ovlá­dání. Nakoukněte do světa chytrých …
Máte rádi mini­ma­lis­tické nástroje, jejichž funkčnost není nijak megalo­man­sky ohro­mu­jící, ale zato jsou velmi jedno­duché a jejich pou­žití nesku­tečně rychlé a poho­dlné? Tak to si zami­lu­jete Wireframe​.cc …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter