Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Chcete vizuálně hezké a na ovlá­dání nesložité tvo­řítko myš­len­kových map, které má i ve zdarma verzi všechny funkce a vymoženosti? Tak to pak chcete Popplet! Kromě kla­sických úprav jednot­livých uzlů …
Máte rádi vizua­lizování dat? Nebo vytvá­ření perfekt­ních webových pre­zen­tací? Máte infor­mace, články nebo obrázky a chcete je sdí­let světu? Pak je tu pro vás tenhle nástroj — nechá vás prezentovat …
Navr­hovat pouze webové stránky už dneska prostě nestačí. Musíte se zamě­řit i na chytré mobilní telefony a tablety, pro­tože valná část vašich návštěvníků může pou­žívat právě je! Naštěstí je i na tohle …
Máte rádi myš­len­kové mapy? Chcete je tvo­řit i online a doopravdy si to užívat? Žádná zby­tečná otravná nasta­vení; jen vy, vaše myš­lenky a na konci vizuálně nád­herná mapa. Coggle vám umožní vytvářet …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter