Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Potře­bujete ikonku na leták nebo vizitky? Hle­dáte vhodný set soci­álních iko­nek pro vaší webovou pre­zen­taci? Právě pro vás je tu Icon­Se­e­ker: online vyhle­dávač krásných ikonek!
Hle­dáte hezké ikonky pro svůj web a nechcete se při tom bát, že poru­šíte nějaká autor­ská práva? Tak pou­žijte Icon­sPe­dii – nejenže je plná volných iko­nek, navíc má u každé ještě přesnou licenční specifikaci, …
Hle­dáte takový vyhle­dávač, kte­rému ukážete obrázek a on vám najde všechny stejné nebo podobné? Tak pak už hle­dat nemu­síte — řešení je TinEye!
Hle­dáte hezké vek­to­rové obrázky, které můžete zdarma pou­žívat? Tak vyzkou­šejte Vec­torpor­tal – se svými více než 10 mili­ony obrázky zdarma ke stažení vám třeba pomůže zís­kat přesně to, co hledáte.
Hle­dáte krásné digi­tální foto­grafie, které můžete zdarma pou­žívat, edi­tovat a dále šířit? Pak vyzkou­šejte Veezzle! Jedná se o vyhle­dávač foto­grafií, které jsou zdarma k využívání.
Hle­dáte hezké, pou­ži­telné a zdarma ikonky pro Váš web, pre­zen­taci nebo pro coko­liv dalšího? Pak pou­žijte IconFin­der. Online si mezi tisíci iko­nek najděte ty své nebo si pro­jděte něko­lik set tématických …
Find­Sounds je online zdarma vyhle­dávač zvuků a zvu­kových efektů. Můžete pomocí něj vyhle­dat, poslech­nout si a uložit do svého počí­tače přesně takový zvuk, jaký jste hledali.
Hle­dáte něja­kou písničku ve for­mátu MP3? BeeMP3 ji pro vás najde! BeeMP3 je totiž bez­platný hudební vyhle­dávač pro loka­lizaci MP3 souborů.
Forvo je online sbírka výslovností! Jedete někam na dovo­lenou? Učíte se cizí jazyk? Potře­bujete zjis­tit správnou výslovnost něja­kého slova v cizím jazyce? Forvo vám pomůže!

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter