Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
I ten nej­větší pro­fe­si­o­nál potře­buje někdy pora­dit! Kolem nás se neu­stále objevují nové a nové pojmy. Pokud si někdy nejste jisti význa­mem něja­kého slova, není nic snadnějšího, než se podívat, co …
Taky jste pro­padli nové mánii, ve které hlavní roli hrají hýba­jící se GIFové obrázky? Pokud ne, tak díky tomuto nástroji pro­padnete. A pokud ano, zna­mená to pro vás hro­madu zábavy a téměř nevyčerpatelné …
OpenWith​.org je online nástroj, který vám podle přípony něja­kého sou­boru zjistí, v jakém pro­gramu jde takovýto sou­bor otevřít. A navíc vám nabídne ke stažení i nepla­cený soft­ware, který s daným souborem …
Tou­žíte v interne­tech objevovat stále něco nového? Chcete obsah, který je vám šitý přímo na míru? Chcete si zpří­jemnit chvíli nicne­dě­lání a ještě si rozší­řit obzory? Gene­rá­tor obsahu Zamíchej.cz má …
Dopo­ru­čování zdrojů postou­pilo opět do nové úrovně! Pomocí hodno­cení vašich chutí je vám doru­čován ten nej­šťavna­tější obsah. A zároveň máte možnost zálož­kovat a sdí­let svoje zdroje. Opravdu. Super …
Nudíte se? Při­jde vám internet pořád stejný? Chcete novou zábavu? Nový obsah a zdroje? Chcete si rozší­řit vlastní obzory, pou­čit se a zkrátka pořád objevovat nové a nové? Založte si účet na StumbleUpon! …
Píšete povídku? Poezii? Diplo­movou práci, výkaz nebo něja­kou odbornou či pro­fesní práci? Vyva­rujte se opa­kování těch stejných slov neu­stále dokola. Jak na věc? Prostě pou­žijte ABZ slovník českých …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter