Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Potře­bujete tvo­řit dia­gramy, vývo­jové dia­gramy nebo třeba wirefra­mes? Cacoo má opravdu kva­litní a funkční edi­tor, který to všechno umí. Navíc umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a tvo­řit tak doopravdy …
Mocking­bird je online služba, která umožňuje přímo v okně pro­hlížeče tvo­řit návrhy webových stránek — tzv. wireframes. …
Lumzy je online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet funkční návrhy webových stránek nebo aplikací! Vše přímo v pro­hlížeči, žádné zby­tečné složitosti. …
Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Potře­bujete vědět, jak budou vypa­dat a hlavně fungo­vat? InVi­sion je unikátní nástroj, který vás nechá vytvo­řit plně inter­ak­tivní návrh webové stránky. A to přímo …
Chcete vytvo­řit doopravdy při­taž­livý pro­pa­gační letá­ček? Nebo rovnou webovou stránku, která je skvěle vyře­šená po grafické i obsahové stránce? Nemu­síte k tomu umět dělat s grafikou. Ani rozu­mět tvorbě …
Moqups je tvo­řítko wirefra­mes (drá­těných modelů) webových stránek přímo ve vašem pro­hlížeči. Můžete v něm dokonce vytvo­řit funkční pro­to­typ, jelikož umožňuje jednot­livé stránky pro­vázat a následně …
Pře­mýš­leli jste někdy nad tím, že byste si vytvo­řili osobní webové stránky? Pro­blém však vidíte v tom, že neu­míte pro­gra­movat a vlastně vůbec netu­šíte, jak na to? Přesně pro vás je tu Webnode! Všechno …
Bounce je nástroj, který umožňuje vytvá­ření zpětné vazby o webových strán­kách. Můžete jej rovněž vyu­žít ke sdí­lení a tvorbě nových nápadů a inovací! …
Buďte IN! Mějte vlastní webové stránky. Pokud nechcete osobní vizitku, můžete klidně pro­pa­go­vat svůj pro­jekt. Firmu. Hudební sku­pinu. Výmluvy typu, že je to složité nebo že to neu­míte, už neobstojí, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter