Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Potře­bujete si udě­lat letáčky na něja­kou akci, ale víte, že vaše práce s grafickými pro­gramy není zrovna na výbornou? Bojíte se, že to bude ostuda? Nechte Tackk, ať maká za vás — udělá všechnu dřinu, …
Chcete vlastní webové stránky? Neu­míte pro­gra­movat, ale ani nechcete někomu za tvorbu pla­tit? Chcete mít volnou ruku a udě­lat si stránky přesně dle vašich před­stav? Tak teď pozorně čtěte! Našli jste …
Chcete si vytvo­řit pro­fe­si­o­nální portfo­lio vaší práce, ale neu­míte kódovat webové stránky a celé vám to prostě při­jde složité? Založte si účet tady! Opravdu úžasně jedno­duchý způ­sob s úchvatně krásným …
Chcete mít vlastní webové stránky, ale moc nero­zu­míte tomu, jak se celý ten web vlastně kóduje, chystá, při­pravuje, pro­gra­muje a tak dále? Pak sáh­něte po řešení, které nabízí tenhle online nástroj. …
Co vy a pro­gra­mování? Je to pro vás jen složitá a nepře­hledná španěl­ská vesnice? Pokud se nebo­jíte a chcete obo­ha­tit vlastní paletu dovedností, vyzkou­šejte Code­ca­demy. Online platformu, která slouží …
Chcete vlastní a dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální webové stránky, ale nějak se v tvo­ření těch webů moc nevy­znáte? Snadná pomoc, s Wee­bly vám to půjde snadno. Dis­po­nuje totiž naprosto super edi­to­rem, ve …
Vytvá­řeli jste někdy webovou stránku? Měli jste jasnou před­stavu, jak to má vypa­dat? Kde se bude dát na co kliknout, co se otevře, zob­razí, jak bude celý web posklá­daný? Nebo jste chtěli navrhnout …
Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Nebo si je chcete nechat někým vytvo­řit? V obou přípa­dech budete mistři, když před­tím vytvo­říte jejich wireframe (neboli „drá­těný model“). Zkrátka první návrh nanečisto, …
… - tvo­řítko wireframů (drá­těných modelů) pro webové stránky i jejich mobilní verze. …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter