Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Hle­dáte hezký nástroj, který vám umožní pub­li­kovat vaše lite­rární díla? Hle­dáte soci­ální síť pro spi­sova­tele a milovníky čtení? Fig­ment! Fig­ment je odpověď!
Glogs­ter umožňuje vytvo­řit super postery, letáčky, pla­kátky… poměrně pro­fe­si­o­nálně, hodně poho­dlně a velmi rychle!
Gro­ove­shark je interne­tové rádio, které pře­hrává hudbu přesně podle vašeho vkusu a zároveň obrov­ské online úložiště hudby, která čeká jen na to, až si ji někdo poslechne.
Psykopa­int je zají­mavý nástroj pro online kres­lení a úpravy fotek a obrázků pomocí růz­ných efektů. Můžete jej tedy vyu­žívat kre­a­tivně, ale i s ním zabít volný čas.
Chcete si kres­lit, ale zrovna nemáte po ruce ski­cák? Odosketch je online řešení! Jedná se o nástroj, který velmi zdařile simuluje offline kres­lení do skicáře.
Máte nápad na skvělý strip nebo komiks, ale chybí vám čas, pro­stor nebo schopnost malovat či kres­lit? Pak je tu právě pro vás Stripgene­ra­tor! Je to online nástroj, který umožňuje ve velmi krát­kém čase …
Bomomo je online kres­lící nástroj, který umožňuje uživa­te­lům vytvá­řet abs­traktní obrazy přímo v okně interne­tového prohlížeče.
Hle­dáte online místo, kde byste si mohli vést skrytý online dení­ček? Nebo pro­stor, kde byste dostali jen prázdnou stránku a mohli si na ni každý den napsat, co se vám zrovna honí v hlavě? Tak přesně …
Bank of Ima­gi­nation je online nástroj, který vás může inspi­rovat, roz­pum­po­vat vaši obrazo­tvornost nebo vás nechat jen tak rela­xovat a v klidu přemýšlet.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter