Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Krun­chd je šikovné zkra­covátko, které může odkazovat desítky URL adres najednou! Poho­dlně tak můžete sdí­let obsáh­lejší výsledky rešerší. …
Doda­tečná edi­tace odkazu? Náhle­dová stránka cílové URL adresy? Linkasa je pří­jemné a snadno pou­ži­telné zkra­covátko URL adres, které právě těmito funk­cemi disponuje. …
Trick​.ly je jedno­duché online zkra­covátko, které umožňuje vytvo­řený odkaz chránit pomocí hesla nebo otázky. …
Bit​.ly je bez­platný online nástroj pro zkra­cování URL adres a zálož­kování zají­mavých webových stránek. Auto­ma­ticky gene­ruje sta­tis­tiky návštěvnosti zkrá­cených odkazů a nabízí velmi líbivé grafické …
Malé a milé zkra­covátko vašich odkazů. Funguje to naprosto jedno­duše — vložíte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit a tr​.im vám ji pokrátí na sne­si­telnou délku. Nejenže se pak lépe sdílí, ale také to …
Cite­bite je jedno­duchý nástroj, který slouží pro vytvá­ření odkazů na urči­tou část textu, která se nachází na nějaké webové stránce.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter